Overslaan naar content

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (https://www.werkenbijspecto.nl en https://spectoaerospace.recruitee.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie SPECTO Aerospace bv (inclusief SPECTO Service bv), verder te noemen SPECTO, streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat SPECTO niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SPECTO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen SPECTO en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail SPECTO garandeert niet dat e-mails die aan SPECTO worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met SPECTO te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. SPECTO heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. SPECTO aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Alle publicaties en uitingen van SPECTO zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat SPECTO daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Privacy Verklaring Sollicitanten

SPECTO Aerospace bv, en de aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen SPECTO, respecteert de privacy van haar sollicitanten, in het bijzonder de rechten van sollicitanten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Om volledige transparantie richting onze sollicitanten te garanderen, hebben wij daarom beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan en de mogelijkheden voor sollicitanten om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Artikel 1 - Definities 1. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor u betekent dit dat deze gegevens direct over u gaan of dat deze gegevens naar u herleidbaar zijn. Dit kunnen uw naam, geboortedatum of adres zijn, maar ook uw (zakelijke) e-mailadres of (zakelijke) telefoonnummer zijn persoonsgegevens.

2. De Algemene Verordening Gegevensverwerking maakt verder onderscheid tussen gewone en bijzondere gegevens persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die door hun aard extra gevoelig zijn en waarvan de verwerking verboden is, tenzij er een specifieke uitzondering geldt of er expliciet toestemming is gegeven. Het gaat met name om gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens ten behoeve van unieke identificatie, gezondheid, seksleven of strafrechtelijk verleden.

3. De verwerking van persoonsgegevens betreft alle handelingen die SPECTO met uw persoonsgegevens kan ondernemen. Handelingen die hier in ieder geval onder vallen zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, koppelen, afschermen, wissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Artikel 2 - Verantwoording SPECTO Aerospace bv verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten en andere personen die reageren op vacatures of interesse tonen om werkzaamheden te verrichten voor SPECTO. SPECTO verwerkt die persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring informeert SPECTO je over hoe SPECTO je persoonsgegevens verwerkt en welke rechten je in dat kader hebt. Voor cliënten en andere personen waarmee SPECTO contact onderhoudt in het kader van of het verlengde van haar dienstverlening heeft SPECTO een eigen privacyverklaring.

Artikel 3 - Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens Deze privacyverklaring ziet op verwerkingen die worden verricht door SPECTO. Voor vragen, informatie en verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij:

Afdeling Human Resources Adres: Uiver 1 Postcode en plaats: 8218 PB te Lelystad Telefoonnummer: +31 854 883 670 E-mailadres: hr(at)spectoaerospace.com Website: WerkenbijSpecto.nl KvK-nummer: 28100499Artikel 4 - Doeleinden verwerking Als sollicitant verstrek je je persoonsgegevens aan SPECTO of aan een aan SPECTO verbonden persoon, via post, e-mail of door afgifte of ter hand stelling van stukken of bescheiden. Het kan ook zijn dat SPECTO je persoonsgegevens ontvangt via derden of websites, zoals NAW-gegevens, opleidingsgegevens of contactgegevens. SPECTO verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor onderstaande doeleinden. SPECTO neemt voorafgaand aan verwerking van je persoonsgegevens voor andere doeleinden, contact met je op om je de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking.

SPECTO kan deze en andere verstrekte persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: - het leggen en onderhouden van contact - het beantwoorden van door jou gestelde vragen of het verstrekken van door jou gevraagde informatie - het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten - het doorlopen van een sollicitatieprocedure - het voeren van een juiste administratie en intern beheer - het behandelen van je eventuele klachten en het oplossen van geschillen - het doorlopen van de precontractuele fase met jou en het kunnen aangaan van een arbeidsovereenkomst

Artikel 5 - Rechtsgronden voor de verwerking De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal 1 rechtsgrond. Deze rechtsgronden zijn als volgt:

1. Toestemming: de door jou gegeven vrije, expliciete en ondubbelzinnige toestemming om te mogen verwerken. Als SPECTO persoonsgegevens verwerkt op basis van deze toestemming, heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door jou gegeven toestemming, dan mag er geen verdere verwerking meer plaatsvinden, nadat je je toestemming hebt ingetrokken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

2. Precontractuele maatregelen: het op jouw verzoek nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met als doel het kunnen sluiten van deze overeenkomst, zoals het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

3. Gerechtvaardigd belang: wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SPECTO of van een derde, bijvoorbeeld wanneer SPECTO wenst aan te tonen dat SPECTO de sollicitatieprocedure op een eerlijke en oprechte manier, zonder discriminatie, heeft vormgegeven. Als SPECTO persoonsgegevens (mede) verwerkt op basis van een belangenafweging, dan zal SPECTO de gerechtvaardigde belangen vermelden en je hierover informeren.

Artikel 6 - Persoonsgegevens van sollicitanten SPECTO kan de volgende gegevens van jou als sollicitant verwerken: je naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, foto, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met je te kunnen communiceren, zoals je e-mailadres en:

- gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages - gegevens over de functie waarnaar je solliciteert - gegevens betreffende de aard en inhoud van je huidige baan, en gegevens over de beëindiging daarvan - gegevens over de aard en inhoud van de vorige banen en over de beëindiging daarvan andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn.Artikel 7 - Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens 1. SPECTO informeert je vooraf over gevallen waarin je verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door SPECTO verwerkt moeten worden op grond van een wettelijke of contractuele verplichting en/of noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten. In dat geval zal je ook worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan je eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken.

2. SPECTO maakt reeds in de vacaturetekst duidelijk welke persoonsgegevens minimaal noodzakelijk zijn om je toe te laten tot de sollicitatieprocedure. Indien je deze persoonsgegevens niet (volledig) aanlevert, kan je niet tot de procedure worden toegelaten. In iedere fase van de sollicitatieprocedure kan om aanvullende persoonsgegevens worden gevraagd. Daarbij zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze persoonsgegevens niet worden verstrekt. Wanneer SPECTO uiteindelijk besluit met jou een arbeidsovereenkomst aan te willen gaan, zal eveneens sprake zijn van het verplicht aanleveren van enkele persoonsgegevens om de overeenkomst aan te kunnen gaan.

Artikel 8 - Bewaartermijnen 1. Als je om algemene informatie verzoekt en/of vragen stelt, dan bewaart SPECTO je persoonsgegevens die je aan haar verstrekt zolang er contact is over hetzelfde onderwerp. Nadat er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, verwijderen we je persoonsgegevens binnen de daaropvolgende vier weken.

2. Indien je solliciteert of interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor SPECTO, dan bewaart SPECTO je persoonsgegevens zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Je persoonsgegevens worden verwijderd binnen vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure of wanneer er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden. Een uitzondering hierop geldt wanneer je toestemming geeft om je persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval worden je persoonsgegevens tot maximaal een jaar na toestemming bewaard.

3. In het geval van een klacht of geschil over het contact of de sollicitatieprocedure worden je persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klacht of dit geschil. Wanneer vaststaat dat een klacht of geschil is opgelost of geëindigd, dan worden de daarvoor bewaarde persoonsgegevens verwijderd.

Artikel 9 - Verstrekking en doorgifte van persoonsgegevens SPECTO verstrekt je persoonsgegevens niet aan andere partijen. Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties en er vindt evenmin geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering plaats.

Artikel 10 - Beveiliging van persoonsgegevens SPECTO heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies of de diefstal van persoonsgegeven of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Persoonsgegevens die je invult op het contact- of sollicitatieformulier op de website van SPECTO worden via een beveiligde verbinding verzonden.

Artikel 11 - Je rechten als sollicitant Op grond van de AVG heb je als sollicitant met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens de volgende individuele rechten: - het recht op inzage/kopiehet recht op rectificatie - het recht om persoonsgegevens te laten wissen - het recht op beperking van de op jou betreffende verwerking - het recht om bezwaar te maken - het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.

Artikel 12 - Uitoefening van je rechten, uitzonderingen en procedure SPECTO hoeft niet in alle gevallen gehoor te geven aan een beroep op een van de rechten opgesomd in artikel 11. Binnen een maand nadat SPECTO je beroep op een van voornoemde rechten ontvangt, zal SPECTO contact met je opnemen. Hierbij informeert SPECTO je of aan je verzoek gevolg wordt gegeven of dat de beoordelings- en reactietermijn van een maand verlengd moet worden. Het uitoefenen van deze recht(en) is voor jou in beginsel kosteloos. Je kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens.

Artikel 13 - Klachtenprocedure Mocht je ondanks de zorgvuldige aanpak van SPECTO op het gebied van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens een klacht hierover hebben, dan heb je op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 14 - Wijziging van de privacyverklaring Deze privacyverklaring geldt sinds 29 mei 2024 en kan door SPECTO worden gewijzigd. De gewijzigde privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd. Dat sprake is van een wijziging zal duidelijk kenbaar worden gemaakt.

Artikel 15 - Toepasselijk recht Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van SPECTO is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze privacyverklaring, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website bieden.

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn vereist voor kernfunctionaliteiten. Mogelijk zal de website niet optimaal functioneren zonder deze cookies. De cookies staan standaard aan. Dit kan niet gewijzigd worden.

Optionele cookies

Schakelt functie 'Via Indeed solliciteren' in. Hiermee kun je snel op vacatures reageren door middel van een Indeed CV. Bekijk Indeed's Privacybeleid voor details over de gebruikte cookies en verkregen data. Via Indeed solliciteren is onderworpen aan Indeed's Privacybeleid.

Schakelt de ingesloten YouTube player-functie in. Bekijk Google's cookie beleid voor details over de gebruikte cookie en verkregen data. Cookies die worden geplaatst door ingesloten YouTube-players zijn onderworpen aan Google's Cookie beleid.